เงื่อนไขในการใช้บริการ


เงื่อนไขในการใช้บริการ "joinfull.com"

joinfull.com  เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดเตรียม เพื่อช่วยให้ลูกค้าในการรวบรวมข้อมูลการเดินทางและตัดสินใจเลือกซื้อบริการ การจัดด้านแพคเกจทัวร์และบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆที่ยังว่างรับบริการท่องเที่ยวได้ และบริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อ, ทำการจองบริการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ อีกในหนึ่งเป็นการจัดการทำธุรกรรมกับผู้จัดจำหน่อยของเรา, เช่น โรงแรม และ บริษัทเอย่นท่องเที่ยว, สถานบริการท่องเที่ยวต่างๆ และสำหรับจุดประสงค์อื่นๆบางประการในการท่องเที่ยว ท่านลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว๊ปไซด์ และ/หรือ ทำการจอง ผ่านระบบในเว๊ปไซด์ของเรา, หรือ ผ่านทางบริการลูกค้า ทางเอย่น ด้วยเช่นกัน

เว็บไซด์นี้ เป็นเว๊บไซด์ที่นำเสนอสินค้าด้านบริการการท่องเที่ยวกับคุณ ถูกว่างเงื่อนไขบน การยอมรับของคุณปราศจากการเปลี่ยนแปลง ของเงื่อนไขทั้งหมด, และการประกาศต่างๆข้างล่าง รวมเรียกว่า " เงื่อนไขการใช้งาน " เมื่อคุณทำการจองและ ทำการชำระเงินบ้างส่วนหรือ ทั้งหมดเรียบร้อย จะถือว่าท่านได้ตอบรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้วด้วยเช่นกัน

กรุณณาอ่าน เงื่อนไขการใช้งาน ด้วยความใส่ใจและระมัดระวัง ด้วยการเข้าถึง หรือ ขณะใช้งาน บนเว็บไซด์, การทำการจองต่างๆใน สินค้าและบริการการท่องเที่ยว หรือ บริการบนเว๊บไซด์, หรือ การติดต่อเรา, คุณยอมรับและตกลงรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้มีผลยอมรับบังคับใช้. ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้, กรุณางดไม่ใช้งาน หรือ ทำการจองผ่านเว๊บไซด์นี้, ในบางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ และหากคุณยังคงไว้ในการใช้งานบนเว๊ปไซด์นี้ ข้อตกลงที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมใหม่เหล่านี้ยังคงมีผลใช้งานตามเงื่อนไขการใช้งานใหม่ด้วยเช่นกัน

 

การใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้ท่านจะต้องให้การรับประกันว่า

1. ผู้ทำการใช้งานและทำการจองนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
2. คุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสร้างภาระผูกพันตามกฎหมายซึ่งมีผลผูกพันในการจองนี้
3. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานของทางเว๊บไซด์นี้
4. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำการจองสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับตัวคุณเอง หรือให้แก่บุคคลอื่น ผู้ซึ่งที่คุณจะได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่จะทำหน้าที่จองให้
5. คุณจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวรับทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ ที่นำไปใช้กับการจองที่คุณได้ทำ ในนามของพวกเขารวมทั้งกฎระเบียบและข้อ จำกัด ทั้งหมด
6. ข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำการจองโดยคุณบนเว็บไซต์นี้ เป็นจริงถูกต้องและ เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์
7. ถ้าคุณมีบัญชีออนไลน์กับเว็บไซต์นี้คุณจะปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณและจะดูแลรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์สำหรับการใช้งานใด ๆ ของบัญชีของคุณโดยคุณและมิให้บุคคล คนอื่นที่ไม่ใช่คุณใช้งานบนบัญชีของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราที่จะปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีบางคนบนเว็บไซต์นี้ และบริการที่เรานำเสนอ ในบางเวลาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และสำหรับด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้

 

กิจกรรมต้องห้ามในการทำการจองบนเว๊บไซด์นี้

ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว๊ปไซด์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ

  • ทำการเกงกำไร, ปลอมแปลง, ทำการจองเพื่อหลอกลวง, การจองใดๆล่วงหน้าเพื่อความมุ่งหวังในความต้องการ
  • เข้าถึง, สังเกตุการณ์ หรือ คัดลอกบางเนื้อหา หรือ ข้อมูลในเว๊ปไซด์ การใช้งานผ่านหุ่นยนต์, หรือวิธีอืนๆ โดยอัตโนมัติหรือกระบวนการใด ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  • ละเมิดข้อ จำกัด บนเว็บไซต์นี้หรือ กระทำโดยทางอ้อมอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการอื่น ๆ ที่ใช้ในการป้องกันหรือ จำกัด การเข้าถึงเว็บไซต์นี้
  • ดำเนินการใดๆที่มีการกำหนด หรือ ในดุลยพินิจของเรา ว่าไม่มีเหตุผลในการโหลดข้อมุลใดๆขนาดใหญ่บนโครงสร้างเว๊บไซด์ของเรา
  • เชื่อมโยงไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น (รวมถึง ปราศจากการจำกัดการสั่งซื้อสำหรับการให้บริการการท่องเที่ยวใด ๆ ) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  • ไม่คัดลอกโครงสร้าง หรือรูปแบบ หรืออื่น ๆ รวมถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ ลงในเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  • เนื้อหา และข้อมูล บนเว็บไซด์ (รวมถึง, แต่ไม่จำกัดถึง ราคา และ การจองที่สามารถทำได้ กับบริการด้านท่องเที่ยวและบริการต่างๆ) ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ถึงการจัดเนื้อหา และ ข้อมูล, ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเรา ขณะที่คุณทำสำเนา ตารางการเดินทางท่องเที่ยว คัดลอกข้อมูล หรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้, คุณตกลงที่จะไม่แก้ไขบิดเบือน เป็นอย่างอื่น, ไม่คัดลอก, ไม่แจกจ่าย, ไม่ส่งผ่าน, ไม่เผยแพร่, ไม่สวมรอย, ไม่ถอดแบบ, ไม่จัดตีพิมพ์, ไม่ออกใบอนุญาติแทนให้, ไม่สร้างงานที่ดัดแปลงจาก, หรือ ขาย, หรือ ขายต่อ ข้อมูล, ซอฟต์แวร์, สินค้า, หรือ บริการที่ได้ผ่านทางเว็บไซต์ และอื่นๆนอกจากนี้ที่ไม่เหมาะสม

ถ้าคุณทำการจอง ในลักษณะบัญชีที่มีสัญญานดูเหมือนคุณจะทำการจองในการที่จะทำการทุจริต, หรือ กิจกรรมที่น่าสงสัย, เราอาจจะยกเลิกการจองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อของคุณ, บัญชีอีเมลล์ของคุณ หรือ บัญชีที่เกี่ยวข้องของคุณ, และปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องใดๆทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณ หากคุณได้ดำเนินการฉ้อโกงใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทดแทนในกรณีต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและความเสียหาย ในหัวข้อการยกเลิกการจอง การจำกัด หรือ ปิดบัญชี บางบัญชีนั้นๆ  หากมีข้อสงสัยกรุณาโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า joinfull.com อีกครั้ง